• Nákupní košík
  0 Kč
  0
 
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.trailpoint.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
   
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
   
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   
 4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu ve, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

II. Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky).
   
 2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva v takovém případě vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky prostřednictvím SMS na telefonní číslo kupujícího uvedené kupujícím v jeho objednávce a/nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce (podle volby kupujícího v jeho objednávce).
   
 3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
   
 4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
   
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
   

III. Dodací podmínky

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. 
   
 2. Cena za dodání zboží je stanovena v odstavci "doprava a platba" na internetových stránkách obchodu Trailpoint - www.trailpoint.cz
   
 3. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
   
 4. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
   
 5. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, které podléhá právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
   

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků).
   
 2. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
   
 3. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
  • a.) bankovním převodem
  • b.) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
    
 4. Veškeré slevy, včetně slev u našich partnerů se uplatňují na doporučené maloobchodní ceny (DMOC) a nelze je kombinovat ani slučovat s akčními cenami a s ostatními slevami. Výše a podmínky čerpání klubových a partnerských slev jsou uvedeny v podmínkách členství klubu TRAILPOINT.
   

V. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Vlastnické právo ke zboží, jež tvoří dodávku, přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném (tj. sjednaném v kupní smlouvě dle objednávky kupujícího).
   
 2. Nebezpečí škody na zboží, jenž tvoří dodávku, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.
   

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

 1. Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v Kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami (nařizuje-li to kogentním ustanovením právní předpis, jemuž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy), případně vlastnosti obvyklé.
   
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží.
   
 3. Nároky kupujícího z vad zboží (vč. způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jimž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy (je-li kupujícím spotřebitel, potom zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím nikoli spotřebitel, potom obchodním zákoníkem).
   
 4. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále též jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
   
 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Dodavatele, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
   

VII. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím, který je spotřebitel (dále též jen „kupující-spotřebitel“), není ve shodě s kupní smlouvou (dále též jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující-spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího-spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od dané kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
   

VIII. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne lhůty je oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) dalších případů stanovených zákonem.
   
 2. Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
   
 3. V případě odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění. Může tak učinit buďto v prodejně TRAILPOINT v České republice, nebo jeho odesláním na adresu prodávajícího, a to na vlastní náklady.
   

IX. Ochrana osobních údajů

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR),Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dalšími 

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, emailová dresa, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
   
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
   
 5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 
   
 6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   
 7. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
   
 8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   
 9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Elektrinická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

XI. Kontaktní údaje prodávajícího

Běžecký obchod TRAILPOINT
Provozovatel: Michael Dobiáš, Jirečkova 7, e-mail: info@trailpoint.cz, www.trailpoint.cz
Prodejna a výdejní místo: Jirečkova 7, e-mail: info@trailpoint.cz, www.trailpoint.cz

Bankovní spojení
Komerční banka
Číslo účtu/Bank account number: 27-4384930247/0100
IBAN: CZ2501000000274384930247
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
 6. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
   

V Praze dne 25. 5. 2018
Michael Dobiáš

 

 

Provozováno na Provozováno na systému NetShops